rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dyrektor Środa, 19.09.2018
 
Linki

Dyrektor


Dane Dyrektora Urzędu prezentowane są w zakładce:
KIEROWNICTWO -> Dyrektor i Kierownicy działówDo kompetencji Dyrektora Urzędu w szczególności należy:


1. Organizowanie, nadzorowanie oraz wytyczanie celów
i kierunków działania Urzędu.
2. Kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu.
3. Nadzór i realizacja zadań Urzędu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem wykonywania przepisów prawa
i wewnętrznych aktów prawnych przez pracowników Urzędu.
5. Zawieranie umów i porozumień w zakresie realizacji zadań Urzędu, w ramach udzielonych pełnomocnictw.
6. Wnioskowanie do Starosty o upoważnienie pracowników Urzędu do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
7. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników, grup roboczych
i komisji zadaniowych.
8. Opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Powiatu Mieleckiego projektu Regulaminu Organizacyjnego, w tym struktury organizacyjnej Urzędu i zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych.
9. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz upoważnień.
10. Planowanie, nadzór, dysponowanie, wydatkowanie
i rozliczanie środków budżetu Urzędu, Funduszu Pracy, środków funduszy unijnych oraz środków PFRON przeznaczonych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
11. Pozyskiwanie środków z innych źródeł niż FP, głównie z EFS, na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, gospodarowanie nimi oraz ich rozliczanie.
12. Współpraca z innymi powiatowymi urzędami pracy, organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, PRRP, organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zarządami funduszy celowych oraz innymi instytucjami rynku pracy.
13. Promocja usług realizowanych przez Urząd.
14. Prowadzenie polityki kadrowej Urzędu, w tym ustalanie liczby etatów, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu.
15. Udzielanie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych pracowników Urzędu.
16. Ustalanie zakresów czynności dla pracowników bezpośrednio podległych Dyrektorowi Urzędu oraz zatwierdzanie zakresów czynności dla wszystkich pracowników Urzędu.
17. Ustalanie wynagrodzeń pracowników Urzędu, przyznawanie nagród, udzielanie kar.
18. Planowanie, nadzorowanie i wytyczanie kierunków działania oraz  organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych.
19. Koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu.
20. Koordynowanie zadań z zakresu obsługi informatycznej Urzędu.
21. Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
22. Nadzór i zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów
o ochronie danych osobowych.
23. Udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach wynikających z  zakresu działania Urzędu w granicach posiadanych pełnomocnictw i  upoważnień.
24. Nadzór nad realizacja zadań z zakresu przepisów BHP i ppoż.
25. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
26. Nadzór nad realizacją kontroli wewnętrznej.
27. Nadzór nad działalnością administracyjną Urzędu.
28. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu sprawozdawczości, statystyk i analiz rynku pracy.
29. Nadzór nad przestrzeganiem zasad wynikających z ustawy
o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
30. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej.
31. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora Urzędu przepisami prawa.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Smoleń Marzena (2018-07-04 12:34:42)
Odwiedzin na tej stronie: 1425 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM