rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dyrektor Środa, 20.06.2018
 
Linki

Dyrektor

Dane Dyrektora Urzędu prezentowane są w zakładce Dyrektor i kierownicy działów.

Do kompetencji Dyrektora Urzędu w szczególności należy:


1. Organizowanie, nadzorowanie oraz wytyczanie celów i kierunków działania PUP.
2. Kierowanie bieżącymi sprawami PUP.
3. Powoływanie i odwoływanie Zastępcy Dyrektora.
4. Załatwianie w imieniu Starosty spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym na podstawie upoważnienia Starosty, a także podpisywanie pism.
5. Wnioskowanie do Starosty o upoważnienie pracowników PUP do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
6. Ustalanie struktury organizacyjnej PUP, tworzenie działów, referatów, samodzielnych stanowisk pracy.
7. Powoływanie i odwoływanie Pełnomocników, Zespołów i Komisji zadaniowych.
8. Ustalanie zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych.
9. Opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Powiatu Mieleckiego projektu Regulaminu Organizacyjnego PUP oraz jego zmian.
10. Gospodarowanie mieniem powierzonym PUP.
11. Wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz upoważnień.
12. Planowanie, nadzór i realizacja zadań:
1) samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku,
2) wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046),
3) wynikających z innych przepisów prawa.
13. Planowanie, nadzór, dysponowanie, wydatkowanie i rozliczanie środków budżetu PUP, FP, środków funduszy unijnych oraz środków PFRON przeznaczonych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
14. Pozyskiwanie środków z innych źródeł niż FP, głównie z EFS, na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, gospodarowanie nimi oraz ich rozliczanie.
15. Współpraca z innymi powiatowymi urzędami pracy, organami administracji rządowej, organami administracji samorządowej, PRRP, organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, zarządami funduszy celowych oraz innymi instytucjami rynku pracy.
16. Promocja usług realizowanych przez PUP.
17. Prowadzenie polityki kadrowej PUP, w tym ustalanie liczby etatów, zatrudnianie i zwalnianie pracowników PUP.
18. Udzielanie urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, okolicznościowych i szkoleniowych pracowników PUP.
19. Ustalanie zakresów czynności pracowników PUP.
20. Ustalanie wynagrodzeń pracowników PUP, przyznawanie nagród, udzielanie kar.
21. Planowanie, nadzorowanie i wytyczanie kierunków działania oraz  organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych.
22. Dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników.
23. Zapewnienie pracownikom PUP bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
24. Udzielanie pełnomocnictw procesowych w sprawach wynikających z  zakresu działania PUP w granicach posiadanych pełnomocnictw i  upoważnień.
25. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem obiektu PUP pod względem przeciwpożarowym i przeciwwłamaniowym.
26. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
27. Nadzór nad realizacją kontroli wewnętrznej.
28. Nadzór nad realizacją zadań administratora danych osobowych.
29. Nadzór nad działalnością administracyjną PUP.
30. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu sprawozdawczości, statystyk i analiz rynku pracy.
31. Nadzór nad przestrzeganiem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
32. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
33. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Dyrektora PUP przepisami prawa.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2017-04-03 10:57:52)
Odwiedzin na tej stronie: 1386 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM