rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dział Ewidencji i Świadczeń - PE Środa, 19.09.2018
 
Linki

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji - PE

OSOBA STANOWISKO      NR TELEFONU     


PIĘTRO/ NR POKOJU

Alicja Makowska - Madej kierownik działu

 17 788 00 55

I / 13

Fleszar Agnieszka starszy inspektor

 17 788 00 81

I / 14

Barszcz Wojciech starszy inspektor

  17 788 00 81

 I / 14

Chrobak Krystyna starszy inspektor powiatowy

  17 788 00 45

parter / 1
Kupiec Katarzyna referent

 17 788 00 58

parter / 1

Mol Agata referent

 17 788 00 68

parter / 2

Makarewicz Magdalena referent 

  17 788 00 98

parter / 2
Voglas Bernardyna inspektor powiatowy

 17 788 00 99

parter / 3

Fecko Odetta starszy inspektor powiatowy

  17 788 00 99

parter / 3

Łapicka Anna starszy inspektor powiatowy

  17 788 00 60

parter / 4

Klich
Mieczysław
główny specjalista

  17 788 00 60

parter / 5

Mazuruk Agnieszka

referent

 

 

Do zakresu zadań Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy w szczególności:

1) rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy i ich prawidłowa klasyfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów,
2) weryfikacja danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w rejestrze PESEL i rejestrze centralnym udostępnionym przez właściwego ministra ds. pracy,
3) prowadzenie rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ewidencjonowanie danych i ich bieżąca aktualizacja,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
5) wydawanie decyzji w zakresie świadczeń określonych w ustawie o promocji zatrudnienia,
6) wyłączanie bezrobotnych i poszukujących pracy z rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
7) przygotowywanie decyzji, postanowień administracyjnych oraz innych dokumentów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym postępowań wyjaśniających w zakresie:
a) uprawnień i świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym, i innym uprawnionym,
b) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
c) egzekucji administracyjnej i sądowej,
d) przyznawania dodatków aktywizacyjnych,
e) przyznawania stypendiów z tytułu podjęcia dalszej nauki,
f) przyznawania stypendiów z tytułu podjęcia studiów podyplomowych w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne o dofinansowanie studiów,
g) refundacji składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
8) badanie zasadności odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego,
9) przekazywanie odwołań/zażaleń do organu administracji publicznej wyższego stopnia,
10) naliczanie potrąceń z zasiłków oraz innych świadczeń na poczet wierzytelności egzekwowanych przez organy egzekucyjne,
11) monitoring sytuacji dłużników urzędu oraz informowanie stosownych organów/instytucji o zmianie ich sytuacji,
12) sporządzanie list wypłat świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy,
13) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń dla wnioskodawców,
14) udzielanie klientom podstawowych informacji dotyczących zakresu zadań Urzędu (punkt informacyjny),
15) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w imieniu płatnika, a w szczególności sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych osób bezrobotnych i członków ich rodzin oraz obsługa programu Płatnik,
16) ewidencjonowanie okresów podlegania do ubezpieczeń osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dokonywanie analizy i porządkowania ich indywidulanych kont w ZUS/KRUS,
17) refundacja świadczeń integracyjnych wypłacanych przez Centrum Integracji Społecznej,
18) monitorowanie przyznanej pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych uprawnionym osobom do pomocy,
19) realizacja zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
20) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami , podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
21) współpraca z ZUS/KRUS w zakresie ustalania prawidłowych okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
22) udzielanie informacji dotyczących danych dot. osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgromadzonych w rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących pracy uprawnionym do tego organom/instytucjom – na ich wniosek,
23) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
24) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
25) promocja usług świadczonych przez komórkę organizacyjną.Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2018-07-03 12:41:28)
Odwiedzin na tej stronie: 6072 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM