rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dział Ewidencji i Świadczeń - PE Środa, 20.06.2018
 
Linki

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji - PE

OSOBA STANOWISKO      NR TELEFONU     


PIĘTRO/ NR POKOJU

Alicja Makowska - Madej kierownik działu

 17 788 00 55

I / 13

Fleszar Agnieszka starszy inspektor

 17 788 00 81

I / 14

Barszcz Wojciech starszy inspektor

  17 788 00 81

 I / 14

Chrobak Krystyna starszy inspektor powiatowy

  17 788 00 45

parter / 1
Kupiec Katarzyna referent

 17 788 00 58

parter / 1

Mol Agata referent

 17 788 00 68

parter / 2

Makarewicz Magdalena referent 

  17 788 00 98

parter / 2
Voglas Bernardyna inspektor powiatowy

 17 788 00 99

parter / 3

Fecko Odetta starszy inspektor powiatowy

  17 788 00 99

parter / 3

Łapicka Anna starszy inspektor powiatowy

  17 788 00 60

parter / 4

Klich
Mieczysław
główny specjalista

  17 788 00 60

parter / 5

Mazuruk Agnieszka

referent

 

 

Do zakresu zadań Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy w szczególności:

1) rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy i ich prawidłowa klasyfikacja na podstawie przedłożonych dokumentów,
2) wprowadzanie danych do systemu informatycznego i ich bieżąca aktualizacja,
3) wyłączanie bezrobotnych i poszukujących pracy z rejestru,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji i postanowień administracyjnych w zakresie uprawnień i świadczeń przysługującym osobom bezrobotnym, i innym uprawnionym,
5) wydawanie zawiadomień dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego,
6) prowadzenie spraw dotyczących potrąceń z zasiłków dla bezrobotnych,
7) postępowanie z zakresu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
8) badanie zasadności odwołań od decyzji,
9) sporządzanie list wypłat świadczeń wypłaconych bezrobotnym i poszukującym pracy,
10) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny wynikający w ewidencji prowadzonej przez komórkę organizacyjną,
11) udzielanie klientom PUP wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,
12) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w imieniu płatnika, a w szczególności sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych osób bezrobotnych i członków ich rodzin oraz obsługa programu Płatnik,
13) ewidencjonowanie osobom bezrobotnym okresów podlegania ubezpieczeniom oraz dokonywanie analizy i porządkowania na koncie ubezpieczonego,
14) przyznawanie dodatków aktywizacyjnych,
15) pokrywanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
16) refundacja świadczeń integracyjnych wypłacanych przez Centrum Integracji Społecznej,
17) przyznawanie stypendiów z tytułu podjęcia nauki,
18) monitorowanie przyznanej pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych,
19) realizacja zadań z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego,
20) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami , podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
21) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
22) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej.Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Owsiak Andrzej (2018-02-23 13:20:36)
Odwiedzin na tej stronie: 5947 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM