rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dział Instrumentów Rynku Pracy -PI Środa, 19.09.2018
 
Linki

Dział Instrumentów Rynku Pracy - PI

OSOBA

STANOWISKO

NR TELEFONU

PIĘTRO/
NR POKOJU

Wrona
Roman
kierownik działu

 17 788 00 66

II / 30

Ortyl Ewa specjalista ds. programów

 17 788 00 64

II / 31

Filanowska Ewelina specjalista ds. programów

 

  
Kobos Wioleta specjalista ds. programów

  17 788 00 92

  II / 32
Kozek Stanisław specjalista ds. programów

 17 788 00 89

 II / 32

Halina Kolankowska

specjalista ds. programów stażysta

 17 788 00 92

  II / 32
Katarzyna
Wasilonek
specjalista ds. programów

 17 788 00 73

II / 36

Przebięda Anna specjalista ds. programów stażysta

 17 788 00 76

  II / 35
Kula Lucyna specjalista ds. programów

 17 788 00 91

  II / 31
Książek Izabela specjalista ds. programów

17 788 00 91

  II / 31
Harsze Sylwia specjalista ds. programów

17 788 00 71

  II / 31

Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach Działu Instrumentów Rynku Pracy należy w  szczególności:

1) planowanie podziału środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz monitorowanie ich wykorzystania w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną,
2) organizowanie prac interwencyjnych,
3) organizowanie robót publicznych,
4) organizowanie prac społecznie użytecznych,
5) organizowanie staży,
6) zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu,
7) zwrot kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła staż poza miejscem stałego zamieszkania,
8) refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
9) przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
10) przyznawanie grantu na telepracę,
11) przyznawanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
12) refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
13) refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
14) przyznawanie świadczeń aktywizacyjnych za zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub opiekuna,
15) finansowanie zatrudnienia przy udziale agencji zatrudnienia,
16) współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji zadań związanych z udzielaniem pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej,
17) inicjowanie i realizacja działań w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych – Program Aktywizacja i Integracja,
18) realizacja i finansowanie programów regionalnych w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
19) opracowywanie, koordynowanie, monitorowanie i realizacja projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i FP w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
20) opracowywanie i realizacja programów specjalnych w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
21) realizacja zadań związanych z przyznaniem bonu stażowego, zatrudnieniowego, na zasiedlenie,
22) refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
23) refundacja bezrobotnym aktywizowanym w ramach instrumentów rynku pracy kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
24) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań,
25) prowadzenie monitoringu i kontroli zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
26) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie podejmowanych działań na rzecz rynku pracy,
27) realizacja zadań wynikających z przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie działań realizowanych w komórce organizacyjnej,
28) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowanie z PFRON wydatków na instrumenty określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
29) koordynacja realizacji programów i projektów oraz ocena ich efektywności,
30) realizacja innych działań związanych z instrumentami rynku pracy,
31) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami, podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
32) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
33) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
34) promocja usług świadczonych przez komórkę organizacyjną.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2018-07-03 12:38:50)
Odwiedzin na tej stronie: 7394 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM