rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dział Organizacyjno - Administracyjny - PO Środa, 19.09.2018
 
Linki

Dział Organizacyjno - Administracyjny - PO

OSOBA
STANOWISKO
NR TELEFONU
 PIĘTRO/ NR POKOJU 

Buława
Józef

kierownik działu

 17 788 00 70

  I /17

Kamuda Stanisława

starszy inspektor powiatowy

  17 788 00 65

  I /16

Kozioł Alina starszy inspektor powiatowy

 17 788 00 65

  I /16

Totka Martyna inspektor powiatowy

 17 788 00 90

    I /17
Niezgodzki Janusz inspektor powiatowy       17 788 00 51

  I /15

Przygoda
Marek

inspektor powiatowy

  17 788 00 51

  I /15

Turkot Joanna sekretarka       17 788 00 50

  I / 13

Do zakresu zadań działu organizacyjno - administracyjnego należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz wszelkich innych regulaminów, instrukcji i procedur związanych z organizacją Urzędu i ich nowelizacja,
2) opracowywanie procedur i regulaminów dotyczących zamówień publicznych,
3) opracowywanie poleceń służbowych Dyrektora Urzędu,
4) prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych,
5) prowadzenie i okresowa aktualizacja elektronicznej bazy wewnętrznych aktów prawnych,
6) administrowanie i zabezpieczanie majątku Urzędu, w tym ochrona przeciwpożarowa,
7) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie, w tym w szczególności przeprowadzanie wstępnych szkoleń w zakresie bhp oraz organizowanie okresowych szkoleń bhp – zakres ten podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu,
8) utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynku Urzędu i jego otoczenia,
9) planowanie remontów i konserwacji budynku i lokali biurowych Urzędu,
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu oraz bieżących napraw i konserwacji,
11) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi, w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji komputerowej,
12) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
13) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,
14) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu oraz prowadzenie gospodarki paliwowej,
15) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi w Urzędzie,
16) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Urzędu,
17) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Urzędu,
18) prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń Urzędu,
19) realizowanie zamówień publicznych z wyłączeniem szkoleń dla klientów Urzędu,
20) zapewnienie obsługi techniczno-gospodarczej budynku Urzędu,
21) zapewnienie bezpiecznego, sprawnego i niezawodnego funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w Urzędzie, w tym między innymi systemów monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, alarmu pożaru, automatycznego gaszenia, wczesnej detekcji dymu, oświetlenia ewakuacyjnego,
22) prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami publicznymi oraz dostawą mediów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu,
23) prowadzenie spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
24) zaopatrzenie w pieczątki, pieczęcie i tablice urzędowe oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
25) prenumerata prasy dla potrzeb Urzędu,
26) zapewnienie obsługi sekretariatu Urzędu, w tym obsługa centrali telefonicznej, przyjmowanie poczty elektronicznej i obsługa skrzynki podawczej,
27) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych i prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
28) zabezpieczenie sprawnego działania obiegu korespondencji i informacji w Urzędzie,
29) bieżąca kontrola dyscypliny i porządku pracy,
30) prowadzenie archiwum zakładowego,
31) wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
32) bieżące nadzorowanie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
33) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
34) współpraca z Archiwum Państwowym,
35) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
36) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
37) prowadzenie książki kontroli oraz gromadzenie dokumentacji z zakresu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
38) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu,
39) techniczno-biurowa obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mielcu,
40) przygotowywanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie,
41) organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu,
42) obsługa kadrowa, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz osób odbywających staż lub przygotowanie zawodowe, wolontariuszy i praktykantów,
43) monitorowanie okresowych ocen pracowniczych,
44) sporządzanie planu szkoleń pracowników Urzędu i jego zmian,
45) prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkoleń i delegacji dla pracowników Urzędu,
46) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Urzędu,
47) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji dotyczących zwolnień grupowych,
48) przygotowywanie zestawień dotyczących zwolnień grupowych dla WUP,
49) nadzór i weryfikacja informacji dotyczących wskaźników oceny funkcjonowania Urzędu (wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej),
50) opracowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy,
51) koordynowanie i prowadzenie działań związanych z Barometrem Zawodów,
52) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,
53) opracowywanie sprawozdań z działalności Urzędu,
54) opracowywanie informacji, analiz, zestawień na podstawie danych systemu informatycznego Syriusz Std dla potrzeb Urzędu oraz poszczególnych komórek organizacyjnych,
55) opracowywanie ankiet i prowadzenie badań dotyczących oceny satysfakcji klientów z korzystania z usług Urzędu,
56) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów oraz nadzór nad nimi,
57) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami , podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
58) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
59) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
60) promocja usług świadczonych przez komórkę organizacyjną.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2018-09-10 14:59:46)
Odwiedzin na tej stronie: 4950 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM