rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dział Organizacyjno - Administracyjny - PO Środa, 20.06.2018
 
Linki

Dział Organizacyjno - Administracyjny - PO

OSOBA
STANOWISKO
NR TELEFONU
 PIĘTRO/ NR POKOJU 

Buława
Józef

kierownik działu

 17 788 00 70

  I /17

Kowalska Urszula inspektor powiatowy        17 788 00 90     I /17

Kamuda Stanisława

starszy inspektor powiatowy

  17 788 00 65

  I /16

Kozioł Alina starszy inspektor powiatowy

 17 788 00 65

  I /16

Totka Martyna inspektor powiatowy

 17 788 00 90

    I /17
Niezgodzki Janusz inspektor powiatowy       17 788 00 51

  I /15

Przygoda
Marek

inspektor powiatowy

  17 788 00 51

  I /15

Turkot Joanna sekretarka       17 788 00 50

  I / 13

Do zakresu zadań działu organizacyjno - administracyjnego należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz wszelkich innych regulaminów, instrukcji i procedur związanych z organizacją PUP i ich nowelizacja,
2) opracowywanie procedur i regulaminów dotyczących zamówień publicznych,
3) opracowywanie poleceń służbowych Dyrektora PUP,
4) prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych,
5) prowadzenie i okresowa aktualizacja elektronicznej bazy wewnętrznych aktów prawnych,
6) administrowanie i zabezpieczanie majątku PUP, w tym ochrona przeciwpożarowa,
7) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w PUP, w tym w szczególności przeprowadzanie wstępnych szkoleń w zakresie bhp oraz organizowanie okresowych szkoleń bhp – zakres ten podlega bezpośrednio Dyrektorowi PUP,
8) utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych oraz estetycznego wyglądu budynku Urzędu i jego otoczenia,
9) planowanie remontów i konserwacji budynku i lokali biurowych Urzędu,
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu oraz bieżących napraw i konserwacji,
11) gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi, w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji komputerowej,
12) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
13) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw,
14) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu oraz prowadzenie gospodarki paliwowej,
15) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi w Urzędzie,
16) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Urzędu,
17) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia PUP,
18) prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń Urzędu,
19) opracowywanie, weryfikacja i realizacja planu zakupów,
20) realizowanie zamówień publicznych,
21) zapewnienie obsługi techniczno-gospodarczej budynku Urzędu,
22) prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami publicznymi oraz dostawą mediów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu,
23) prowadzenie spraw obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
24) zaopatrzenie w pieczątki, pieczęcie i tablice urzędowe oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
25) prenumerata prasy dla potrzeb Urzędu,
26) wyodrębnianie wydatków strukturalnych zgodnie z klasyfikacją wydatków strukturalnych dotyczących zadań komórki organizacyjnej,
27) opisywanie faktur pod względem merytorycznym dotyczących zadań komórki organizacyjnej,
28) zapewnienie obsługi sekretariatu PUP, w tym obsługa centrali telefonicznej, przyjmowanie poczty elektronicznej i obsługa skrzynki podawczej,
29) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych i prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,
30) zabezpieczenie sprawnego działania obiegu korespondencji i informacji w PUP,
31) bieżąca kontrola dyscypliny i porządku pracy,
32) prowadzenie archiwum zakładowego,
33) wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
34) bieżące nadzorowanie prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw,
35) współpraca z komórkami organizacyjnymi PUP w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
36) współpraca z Archiwum Państwowym,
37) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
38) przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,
39) prowadzenie książki kontroli oraz gromadzenie dokumentacji z zakresu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
40) obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora PUP,
41) techniczno-biurowa obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mielcu,
42) przygotowywanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PUP,
43) organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu,
44) obsługa kadrowa, w tym prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP oraz osób odbywających staż lub przygotowanie zawodowe, wolontariuszy i praktykantów,
45) monitorowanie okresowych ocen pracowniczych,
46) sporządzanie planu szkoleń pracowników PUP i jego zmian,
47) prowadzenie spraw z zakresu organizacji szkoleń i delegacji dla pracowników Urzędu,
48) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Urzędu,
49) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji dotyczących zwolnień grupowych,
50) przygotowywanie zestawień dotyczących zwolnień grupowych dla WUP,
51) nadzór i weryfikacja informacji dotyczących wskaźników oceny funkcjonowania PUP (wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej),
52) opracowywanie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy,
53) opracowywanie Barometru Zawodów,
54) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,
55) opracowywanie sprawozdań z działalności PUP,
56) opracowywanie informacji, analiz na podstawie danych systemu informatycznego Syriusz Std dla potrzeb analizy rynku pracy dla innych komórek organizacyjnych,
57) opracowywanie ankiet dotyczących oceny satysfakcji klientów z korzystania z usług PUP,
58) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów oraz nadzór nad nimi,
59) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami , podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
60) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
61) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2017-04-03 10:48:08)
Odwiedzin na tej stronie: 4858 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM