rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dział Usług Rynku Pracy Środa, 19.09.2018
 
Linki

Dział Usług Rynku Pracy

OSOBA

STANOWISKO

NR TELEFON

PIĘTRO/
NR POKOJU

Czapiga Gertruda kierownik działu

 17 788 00 88

II / 22

Nagaś Marta  specjalista ds. rozwoju zawodowego

 17 788 00 83

II / 21

Pawłowska Joanna specjalista ds. rozwoju zawodowego

 17 788 00 83

   II / 21
Rusin Danuta doradca zawodowy           

 17 788 00 87

II / 29

Dudzik Aleksandra doradca zawodowy

 17 788 00 93

   II / 33
Stawarz Ewa doradca zawodowy

 17 788 00 96

II / 23

Gwoździowska Małgorzata doradca zawodowy

 17 788 00 95

parter / 8

Lenart Aneta pośrednik pracy stażysta      17 774 51 40   parter / 10
Podgórska Monika

doradca zawodowy

 17 788 00 82

II / 28

Miraś Marlena pośrednik pracy        17 788 00 61

II / 26

Wołowiec Renata

pośrednik pracy 

  17 788 00 62

II/ 25

Hubert Hinzmann

pośrednik pracy stażysta

 17 788 00 57

parter / 6

Kozik Maria

pośrednik pracy

  17 774 51 48

parter / 7

Wrona Aleksandra pośrednik pracy

   17 774 51 49

 II / 25

Świerk-Ożóg Małgorzata  pośrednik pracy        17 788 00 78     II / 27
Bara-Dziewit Agnieszka  pośrednik pracy stażysta

  17 788 00 78

 II / 27

Rogalska-Grochot Marzanna             pośrednik pracy         17 774 51 46 parter / 11
Kapinos Joanna pośrednik pracy

    17 774 51 41

parter / 7

Lewicka-Górka Ełżbieta pośrednik pracy

    17 774 51 43

parter / 9

Tomza Diana doradca zawodowy 

    17 774 51 42

parter / 9

Wachowiak Anna pośrednik pracy       17 788 00 84

 parter / 6

Do zakresu zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej
w ramach Działu Usług Rynku Pracy należy w szczególności:


1) planowanie podziału środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz monitorowanie ich wykorzystania w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną,
2) pomoc w rozwiązywaniu problemu zawodowego w formie porad indywidualnych i grupowych dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
3) organizowanie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
4) udostępnianie zasobów informacji zawodowych dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych,
5) pomoc pracodawcy krajowemu w doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych,
6) pomoc pracodawcy krajowemu w  rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną,
7) kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
8) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy pomocy,
9) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
10) pozyskiwanie ofert pracy,
11) upowszechnianie ofert pracy, w tym przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy,
12) udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
13) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
14) inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami ( m.in. giełdy pracy, targi pracy),
15) współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
16) realizowanie działań sieci EURES poprzez przyjmowanie i upowszechnianie zagranicznych ofert pracy, informowanie osób o zagranicznych ofertach, przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów, przekazywanie ofert pracy dla obywateli EOG do WUP, współpraca z pracodawcami zgłaszającymi oferty, współpraca z WUP,
17) finansowanie kosztów przejazdów do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Urząd,
18) finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, skierowanych przez Urząd do udziału w targach pracy i giełdach pracy organizowanych na terenie innego powiatu przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES,
19) analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz sporządzanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom,
20) rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawanie decyzji o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
21) wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców, przedłużanie zezwoleń na pracę sezonową,
22) wydawanie zaświadczeń o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,
23) wydawanie decyzji o uchyleniu, odmowie zezwolenia na pracę sezonową,
24) ustalanie profilu pomocy dla osób bezrobotnych określającego zakres form pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
25) przygotowywanie indywidualnego planu działania,
26) inicjowanie i współpraca w realizacji działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych – Program Aktywizacja i Integracja,
27) zlecanie usług aktywizacyjnych osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy realizatorom zewnętrznym,
28) monitoring zgłoszonych zwolnień grupowych,
29) przekazywanie dyspozycji o wypłacie świadczeń finansowanych z FP w odniesieniu do realizowanych zadań,
30) organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych,
31) finansowanie kosztów przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia/egzaminu oraz zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
32) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania,
33) finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
34) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
35) realizowanie zamówień publicznych w zakresie szkoleń dla klientów Urzędu lub innych zamówień zleconych przez Dyrektora Urzędu,
36) inicjowanie i organizowanie szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób związanych z przyznaniem bonu szkoleniowego,
37) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń w ramach umów trójstronnych,
38) udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
39) inicjowanie i finansowanie studiów podyplomowych,
40) refundowanie pracodawcy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z przyznaniem pracownikowi świadczenia szkoleniowego,
41) współpraca w zakresie organizacji szkoleń z instytucjami i partnerami rynku pracy,
42) upowszechnianie informacji o usługach rynku pracy,
43) ocena efektywności działań usług rynku pracy w tym pośrednictwa pracy, szkoleń,
44) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym: finansowanie z PFRON wydatków na usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
45) prowadzenie monitoringu i kontroli zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań,
46) realizowanie innych działań związanych z usługami rynku pracy,
47) współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz opiniowania kierunków kształcenia,
48) promocja usług świadczonych przez komórkę organizacyjną,
49) współpraca w opracowywaniu programów współfinansowanych z funduszy UE,
50) opracowanie i realizacja projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i FP z zakresu zadań komórki organizacyjnej,
51) opracowywanie i realizacja programów specjalnych w zakresu zadań komórki organizacyjnej,
52) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami, podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
53) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
54) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej.
Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Owsiak Andrzej (2018-08-21 14:09:01)
Odwiedzin na tej stronie: 1804 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM