rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Dział Usług Rynku Pracy Środa, 20.06.2018
 
Linki

Dział Usług Rynku Pracy

OSOBA

STANOWISKO

NR TELEFON

PIĘTRO/
NR POKOJU

Czapiga Gertruda kierownik działu

 17 788 00 88

II / 22

Nagaś Marta  specjalista ds. rozwoju zawodowego

 17 788 00 83

II / 21

Pawłowska Joanna specjalista ds. rozwoju zawodowego

 17 788 00 83

   II / 21
Rusin Danuta doradca zawodowy           

 17 788 00 87

II / 29

Dudzik Aleksandra doradca zawodowy

 17 788 00 93

   II / 27
Stawarz Ewa doradca zawodowy

 17 788 00 96

II / 23

Gwoździowska Małgorzata doradca zawodowy

 17 788 00 95

parter / 8

Lenart Aneta pośrednik pracy stażysta      17 774 51 40   parter / 10
Baradziej Elżbieta doradca zawodowy

 17 788 00 82

II / 28

Podgórska Monika

doradca zawodowy

 17 788 00 87

II / 29

Miraś Marlena pośrednik pracy        17 788 00 61

II / 26

Wołowiec Renata

pośrednik pracy 

  17 788 00 62

II/ 25

Hubert Hinzmann

pośrednik pracy stażysta

 17 788 00 57

parter / 6

Kozik Maria

pośrednik pracy

  17 774 51 48

parter / 7

Wrona Aleksandra pośrednik pracy

   17 774 51 49

 II / 25

Świerk-Ożóg Małgorzata  pośrednik pracy        17 788 00 78     II / 33
Bara-Dziewit Agnieszka  pośrednik pracy stażysta

  17 788 00 78

 II / 33

Choma Mariusz pośrednik pracy

   17 774 51 47

parter / 11

Rogalska-Grochot Marzanna             pośrednik pracy         17 774 51 46 parter / 11
Kapinos Joanna pośrednik pracy

    17 774 51 41

parter / 7

Lewicka-Górka Ełżbieta pośrednik pracy

    17 774 51 43

parter / 9

Tomza Diana doradca zawodowy 

    17 774 51 42

parter / 9

Wachowiak Anna pośrednik pracy         17 774 51 84

 parter / 6

Do zakresu zadań Działu Usług Rynku Pracy należy w szczególności:


1) planowanie podziału środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz monitorowanie ich wykorzystania w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną,
2) identyfikacja możliwości, oczekiwań i potrzeb osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, w celu udzielenia efektywnej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,
3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz proponowanie innych form pomocy świadczonych przez PUP,
4) ustalanie profilu pomocy dla osób bezrobotnych określającego zakres form pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
5) przygotowywanie indywidualnego planu działania,
6) kierowanie osób bezrobotnych na wolne miejsca pracy,
7) realizowanie subsydiowanych ofert pracy,
8) informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach,
9) finansowanie kosztów przejazdów do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez PUP,
10) udzielanie pomocy pracodawcom w przeprowadzaniu doboru odpowiednich pracowników spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współpraca w tym zakresie z doradcą zawodowym i specjalistą ds. rozwoju zawodowego,
11) ocena efektywności działań pośrednictwa pracy,
12) przekazywanie dyspozycji o wypłacie świadczeń finansowanych z FP w odniesieniu do realizowanych zadań,
13) udzielanie pomocy niepełnosprawnym bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze odpowiednich kandydatów do pracy spośród osób niepełnosprawnych,
14) współpraca w opracowywaniu programów współfinansowanych z funduszy UE,
15) monitoring zgłoszonych zwolnień grupowych,
16) realizacja zadań z zakresu pośrednictwa pracy w sieci EURES,
17) współpraca z pracodawcami na lokalnym rynku pracy,
18) pozyskiwanie ofert pracy,
19) organizowanie giełd pracy i targów pracy,
20) finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, skierowanych przez PUP do udziału w targach pracy i giełdach pracy organizowanych na terenie innego powiatu przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności prowadzonego w ramach sieci EURES,
21) prowadzenie bazy danych pracodawców,
22) analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz sporządzanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcom,
23) rejestrowanie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
24) współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz opiniowania kierunków kształcenia,
25) marketing usług oferowanych przez PUP,
26) organizowanie przygotowania zawodowego dorosłych,
27) finansowanie kosztów przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia/egzaminu oraz zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
28) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania,
29) inicjowanie i współpraca w realizacji działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych – Program Aktywizacja i Integracja,
30) zlecanie usług aktywizacyjnych osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy realizatorom zewnętrznym,
31) finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
32) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
33) realizowanie zamówień publicznych w zakresie realizowanych zadań,
34) inicjowanie i organizowanie szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób związanych z przyznaniem bonu szkoleniowego,
35) udzielanie pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia,
36) inicjowanie i finansowanie studiów podyplomowych,
37) kierowanie uprawnionych osób na specjalistyczne badania psychologiczne i badania lekarskie,
38) refundacja kosztów szkolenia pracowników lub pracodawcy oraz kosztów wynagrodzenia bezrobotnego zatrudnionego na zastępstwo na czas szkolenia pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia,
39) refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z przyznaniem pracownikowi świadczenia szkoleniowego,
40) współpraca w zakresie organizacji szkoleń z instytucjami i partnerami rynku pracy,
41) upowszechnianie informacji o szkoleniach,
42) ocena efektywności szkoleń,
43) realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym: finansowanie z PFRON wydatków na usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
44) realizacja innych działań związanych z usługami rynku pracy,
45) opracowanie i realizacja projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i FP z zakresu zadań komórki organizacyjnej,
46) opracowywanie i realizacja programów specjalnych w zakresu zadań komórki organizacyjnej,
47) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami, podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
48) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
49) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Owsiak Andrzej (2018-05-28 12:51:52)
Odwiedzin na tej stronie: 1552 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM