rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Sprawy w Urzędzie Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Środa, 19.09.2018
 
Linki

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone :

  •  ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu u kierownika
      Działu Organizacyjno-Administracyjnego,

  •  pisemnie drogą pocztową na adres Urzędu,

  •  pisemnie w sekretariacie Urzędu,

  •  pocztą elektroniczną na adres e-mail:
    sekretariat@pup.mielec.pl
,

  •  faksem na nr (17) 788 00 69.

Dział Organizacyjno-Administracyjny odpowiada za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu.

Dyrektor Urzędu przyjmuje strony w  godzinach pracy Urzędu.

Skargi dotyczące zadań lub działalności Dyrektora Urzędu rozpatruje:

1) z zakresu zadań wynikających z ustawy o promocji
    zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewoda Podkarpacki,
2) w pozostałym zakresie Rada Powiatu Mieleckiego.

Skargi dotyczące zadań lub działalności Urzędu, kierowników komórek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników rozpatruje Dyrektor Urzędu po zapoznaniu się z propozycją rozpatrzenia skargi przygotowaną przez Radcę Prawnego.

Wnioski rozpatrują komórki organizacyjne w ramach swojej właściwości rzeczowej w uzgodnieniu z Dyrektorem PUP.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych.
Organ właściwy do załatwiania skargi i wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skarga

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

  •  zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez 
      właściwe organy albo przez ich pracowników,
  •  naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
  •  przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Na załatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać mu właściwy organ.

Wniosek

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

• ulepszenia organizacji,
• wzmocnienia praworządności,
• usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
• ochrony własności,
• lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.
W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie organ właściwy obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.

Jeżeli organ, który otrzymał wniosek nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2018-07-03 11:25:41)
Odwiedzin na tej stronie: 1141 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM