rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Ponowne wykorzystanie informacji Wtorek, 13.11.2018
 
Linki

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


      Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określone zostały w Ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. z 2016r. poz. 352).

      Zgodnie z art.2 ww. Ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej będąca w posiadaniu podmiotów obowiązanych do jej udostępnienia.

      Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:


  a) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
      Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu (BIP PUP Mielec),

  b) udostępniona w inny sposób niż w BIP PUP Mielec,

  c) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie 
      informacji publicznej.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:


      Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w BIP PUP Mielec, jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP PUP Mielec nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o:

  - źródle, czasie wytworzenia oraz czasie pozyskania informacji
    z BIP PUP Mielec,

  - przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (jeżeli 
    przetworzenie wystąpiło) z podaniem kto i kiedy dokonał 
    przetworzenia informacji.


Urząd Pracy w Mielcu ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w BIP PUP Mielec.


Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym Urząd Pracy w Mielcu określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Udostepnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

  1) informacja sektora publicznego nie została udostępniona
      w BIP PUP Mielec,

  2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. 1
      i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania
      lub  opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie
      poinformowano o braku takich opłat, 

  3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla 
      tej informacji określone,

  4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych
      ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji
      sektora publicznego.

      Szczegółowy tryb postępowania w trybie wnioskowym (co powinien zawierać wniosek, w jakiej formie należy go złożyć, rozpatrywanie wniosku itd.) opisany został w rozdziale 5
ww. Ustawy.

      Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Pracy w Mielcu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie zgodnie z art. 17 ww. Ustawy.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:


      Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Pracy w Mielcu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

      W zakresie nieuregulowanym ww. Ustawą do decyzji
o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

  - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie
    15 dni od dnia otrzymania skargi;

  - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
     akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Sposób korzystania z informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych:


      Urząd Pracy w Mielcu zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.                       W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.


Zasady odpowiedzialności


Urząd Pracy w Mielcu nie ponosi odpowiedzialności za:

  a) szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych
      lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej 
      z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego
      wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej
      na stronie BIP PUP Mielec, udostępnianej na wniosek
      lub pozyskanej w inny sposób,

  b) szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji
      publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące
      z naruszeniem przepisów prawa powszechnie 
      obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji
      publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę
      min. przepisów: Ustawy o prawie autorskim i prawach
      pokrewnych, Ustawy o ochronie baz danych, Ustawy 
      o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie informacji
      niejawnych itd.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2016-09-02 13:57:06)
Odwiedzin na tej stronie: 631 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM