rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Rejestry i ewidencje Środa, 19.09.2018
 
Linki

Rejestry i Ewidencje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

Dział Ewidencji i Świadczeń

Lp.

Wykaz rejestrów i ewidencji

Numer wg jenolitego rzeczowego wykazu akt

 1

Ewidencja wznowionych postępowań administracyjnych

440

2

Ewidencja spraw rozpatrywanych w trybie art. 154 i 155 KPA

441

3

Ewidencja skarg do NSA

442

 4

Ewidencja osób, których świadczenie podlega ściągnięciu na mocy tytułów egzekucyjnych i postanowień sądowych,

 451

 5

Ewidencja zaświadczeń 

 4000 

 6

Rejestr odwołań od decyzji i zażaleń 

4003

 7

Rejestr poszukujących pracy 

 4004 

 8

Rejestr bezrobotnych 

4006

 9

Ewidencja decyzji 

4310

 10

Ewidencja wniosków o rozłożenie na raty lub umorzenie nienależnie pobranych świadczeń 

 4311 

 11

Ewidencja wezwań 

 4312 

 12 Ewidencja osób pobierających dodatki aktywizacyjne

4313

 13 Ewidencja osób bezrobotnych uprawnionych do stypendium z tytułu podjęcia nauki

4314

 14 Ewidencja rolników, którym przysługuje pokrycie składki na ubezpieczenie społeczne

4315

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Lp.

Wykaz rejestrów i ewidencji

Numer wg jednolitego rzeczowego wykazu akt

1

Ewidencja umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy

6102

2

Ewidencja umów w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

6202

3

Ewidencja umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych

6312

4

Ewidencja umów w sprawie organizacji robót publicznych

6352

5

Ewidencja prac społecznie użytecznych

6372

6

Ewidencja umów w sprawie organizacji staży

6402

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Lp.

Wykaz rejestrów i ewidencji

Numer wg jednolitego rzeczowego wykazu akt

1

Rejestry wydanych upważnień i pełnomocnictw

0015

2

Zbiór różnych ewidencji kancelaryjnych

0017

3

Rejestr aktów normatywnych własnych

0020

4

Ewidencja wpływających informacji nt. zwolnień w zakładach pracy

0260

5

Ewidencja informacji publicznych udostępnianych w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych

0420

6

Rejestr skarg i wniosków

0550

7

Rejestry kancelaryjne i rzeczowe

0812

8

Rejestr akt osobowych pracowników urzędu

1020

 9 Ewidencja delegacji służbowych 

1313 

10

Rejestr wydanach zaświadczeń o odbyciu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

1612

11

Rejestr wypadków

1631

12

Ewidencja nieruchomości, lokali i pomieszczeń użytkowych przez urząd własny

2011

13

Ewidencja ruchomości, narzędzi, materiałów i pomocy biurowych

2102

14

Rejestr pieczątek wydanych pracownikom

2103

 15  Ewidencja gwarancji

2104

 16  Ewidencja środków trwałych

2107

 17  Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

2108

18

Ewidencja własnych środków transporu

2311

19

Karty drogowe

2327

20

Rejestr wydanych upoważnień do pobrania druków ścisłego zarachowania

3156

Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń

Lp.

Wykaz rejestrów i ewidencji

Numer wg jednolitego rzeczowego wykazu akt

1

Rejestr porad indywidualnych

5100

2

Rejestr porad grupowych

5101

 3 Ewidencja udzielonych informacji zawodowych 

5102 

 4 Ewidencja osób skierowanych w ramach szkoleń 

 5114

 5 Ewidencja uczestników zajęć w Klubie Aktywnego Poszukiwania Pracy 

 5132

 6  Ewidencja materiałów (programy zajęć grupowych)      5134

Dział Pośrednictwa Pracy

Lp.

Wykaz rejestrów i ewidencji

Numer wg jednolitego rzeczowego wykazu akt

1

Rejestr pracodawców z obszaru działania PUP

5002

2

Ewidencja kontaktów z pracodawcami

5003

 3 Ewidencja informacji o wolnym miejscu zatrudnienia

5006

 4 Ewidencja ofert pracy z terenu powiatu mieleckiego

5010

 5 Ewidencja ofert pracy spoza terenu powiatu mieleckiego - krajowe

5011

 Ewidencja giełd pracy

5012 

7

Ewidencja skierowań na badania lekarskie 

5014 

 8 Ewidencja osób skierowanych w ramach ofert pracy, stażu, przygotowania zawodowego 

5016 

 9 Ewidencja osób podejmujących pracę za granicą 

5022

 10 Ewidencja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 

5026

Samodzielne stanowisko - Radca prawny

Lp.

Wykaz rejestrów i ewidencji

Numer wg jednolitego rzeczowego wykazu akt

1

Rejestr spraw sądowych

0510

 

Informacje z rejestrów i ewidencji udostępniane są na wniosek, z wyjątkiem tych, które zawierają dane prawem chronione, a także tych, które podlegają ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu prowadzi archiwum zakładowe, z którego zainteresowani mogą uzyskiwać odpisy lub zaświadczenia.

Podania (wnioski) w celu uzyskania odpisu lub zaświadczenia można składać w godzinach pracy Powiatowego Urzędu Pracy w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu - ul. Chopina 16A, 39-300 Mielec, pokój Nr 10, lub pocztą na ww adres.

 

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Makowska-Madej Alicja (2012-03-05 12:35:07)
Odwiedzin na tej stronie: 2623 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM