rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Samodzielny Referat Informatyki - IT Środa, 19.09.2018
 
Linki

Samodzielny Referat Informatyki - IT

OSOBA

STANOWISKO

NR TELEFONU

PIĘTRO/
NR POKOJU

Owsiak
Andrzej

kierownik działu

 17 788 00 52

 I / 12

Ortyl
Łukasz

st. informatyk

 17 788 00 53

 I / 12

Smoleń
Marzena

informatyk

 17 788 00 53

 I / 12

Do zakresu zadań Samodzielnego Referatu Informatyki należy w szczególności:

1) opracowywanie i uaktualnianie strategii Urzędu w zakresie informatyzacji, uwzględniając działania podjęte przez Ministra właściwego ds. rynku pracy w zakresie e-administracji oraz cele określone w strategii rozwoju i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP,
2) udział w przygotowaniu i sprawowanie technicznego nadzoru nad realizacją umów dotyczących zakupów związanych z infrastrukturą i systemami informatycznymi Urzędu,
3) konsultowanie i dokonywanie oceny obecnie użytkowanych oraz nowych rozwiązań technicznych w zakresie obniżenia kosztów eksploatacji, zwiększenia wydajności / efektywności pracy Urzędu i zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych,
4) opiniowanie potrzeb zgłoszonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu w zakresie projektów informatycznych, w tym potrzebę zakupu wnioskowanego sprzętu i oprogramowania,
5) planowanie zakupów i kosztów wprowadzania, rozwijania, eksploatacji systemu informatycznego Urzędu oraz zapewnienie ciągłości jego działania, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez Departament Informatyki Ministerstwa ds. rynku pracy,
6) wnioskowanie o zatwierdzenie i rozliczanie zrealizowanych wydatków na infrastrukturę i systemy informatyczne Urzędu, zgodnie z obowiązującymi zasadami,
7) prowadzenie, rozwój i monitorowanie projektów informatycznych realizowanych przez Urząd,
8) utrzymywanie spójnej infrastruktury i aktualnych systemów informatycznych Urzędu,
9) sprawowanie nadzoru i realizacja zadań mających na celu właściwą eksploatacją i zapewnienie bezawaryjnej pracy infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu,
10) przeciwdziałanie niewłaściwej eksploatacji infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu poprzez opracowywanie i wydawanie procedur lub poleceń korygujących,
11) administrowanie siecią, usługami i serwerami Urzędu, w tym Biuletynem Informacji Publicznej, stroną internetową, serwerem poczty elektronicznej, skrzynką podawczą, serwerami systemów dziedzinowych i wspomagających oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa i ich archiwizacja,
12) administrowanie użytkownikami systemów, w tym przypisanie lub odebranie im uprawnień w systemach zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez Dyrektora Urzędu,
13) identyfikowanie ryzyka i szacowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu,
14) podejmowanie działań mających na celu podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu,
15) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
16) realizowanie zadań wynikających z wprowadzonego, na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnia alarmowego CRP (cyber), w tym zależnie od wprowadzonego stopnia alarmowego pozostawanie członków zespołu w dyspozycji Dyrektora Urzędu lub pełnienie przez nich dyżurów zgodnie z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu harmonogramem,
17) reagowanie i podejmowanie działań ograniczających eskalację zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu i danych w nich przetwarzanych,
18) obsługiwanie techniczne infrastruktury zabezpieczeń wdrożonych w Urzędzie, w tym między innymi systemów monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, alarmu pożaru, automatycznego gaszenia, wczesnej detekcji dymu,
19) obsługiwanie techniczne centrali telefonicznej,
20) udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w zakresie użytkowania sprzętu informatycznego i oprogramowania:
21) diagnozowanie błędów w działaniu infrastruktury i systemów informatycznych lub ich poszczególnych elementów,
22) bieżący serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym ich aktualizacja,
23) zapewnienie serwisu, w tym usług wsparcia technicznego, usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych, itd., dla infrastruktury informatycznej Urzędu, oraz sprawowanie nadzoru nad jego realizacją,
24) monitorowanie i koordynacja działań naprawczych serwisu zewnętrznego,
25) przeprowadzanie konsultacji, w tym organizowanie konsultacji przystanowiskowych świadczonych przez firmy na zlecenie Departamentu Informatyki Ministerstwa ds. rynku pracy, dla pracowników Urzędu w zakresie niezbędnym dla właściwej eksploatacji zasobów informatycznych i wykorzystywanych usług informatycznych,
26) prowadzenie ewidencji oprogramowania użytkowanego w Urzędzie, kontrola jego legalności,
27) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej,
28) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami, podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
29) promocja usług świadczonych przez komórkę organizacyjną.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2018-07-03 12:44:19)
Odwiedzin na tej stronie: 307 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM