rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Działy i stanowiska Samodzielny Referat Informatyki - IT Środa, 20.06.2018
 
Linki

Samodzielny Referat Informatyki - IT

OSOBA

STANOWISKO

NR TELEFONU

PIĘTRO/
NR POKOJU

Owsiak
Andrzej

kierownik działu

 17 788 00 52

 I / 12

Ortyl
Łukasz

st. informatyk

 17 788 00 53

 I / 12

Smoleń
Marzena

informatyk

 17 788 00 53

 I / 12

Do zakresu zadań Samodzielnego Referatu Informatyki należy w szczególności:

1) opracowywanie i uaktualnianie strategii Urzędu w zakresie informatyzacji, uwzględniając działania podjęte przez Ministra właściwego ds. rynku pracy w zakresie e-administracji oraz cele określone w strategii rozwoju i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP,
2) udział w przygotowaniu i sprawowanie nadzoru nad realizacją umów dotyczących zakupów związanych z infrastrukturą i systemami informatycznymi Urzędu,
3) planowanie potrzeb w zakresie zakupu materiałów i usług niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu,
4) dokonywanie oceny obecnie użytkowanych oraz nowych rozwiązań technologicznych w zakresie obniżenia kosztów eksploatacji, zwiększenia wydajności / efektywności pracy Urzędu i zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych,
5) wnioskowanie o zatwierdzenie i rozliczanie zrealizowanych wydatków na infrastrukturę i systemy informatyczne Urzędu, zgodnie z obowiązującymi zasadami,
6) prowadzenie i monitorowanie projektów informatycznych realizowanych przez Urząd,
7) utrzymywanie rozwoju, aktualności i spójności realizowanych projektów informatycznych z punktu widzenia architektury aplikacyjnej,
8) opiniowanie potrzeb zgłoszonych przez inne komórki organizacyjne Urzędu w zakresie  projektów informatycznych, w tym potrzebę zakupu wnioskowanego sprzętu i oprogramowania,
9) sprawowanie nadzoru i realizacja zadań mających na celu właściwą eksploatacją i zapewnienie bezawaryjnej pracy infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu,
10) przeciwdziałanie niewłaściwej eksploatacji infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu poprzez opracowywanie i wydawanie procedur lub poleceń korygujących,
11) administrowanie siecią, usługami i serwerami Urzędu, w tym Biuletynem Informacji Publicznej, stroną internetową, serwerem poczty elektronicznej, skrzynką podawczą, serwerami systemów dziedzinowych i wspomagających oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa i ich archiwizacja,
12) administrowanie użytkownikami systemów, w tym przypisanie lub odebranie im uprawnień w systemach zgodnie z zakresem zatwierdzonym przez Dyrektora Urzędu,
13) identyfikacja ryzyka i szacowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu,
14) podejmowanie działań mających na celu podniesienie wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu,
15) realizacja zadań wynikających z wprowadzonego, na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, stopnia alarmowego CRP (cyber), w tym zależnie od wprowadzonego stopnia alarmowego pozostawanie członków zespołu w dyspozycji Dyrektora Urzędu lub pełnienie przez nich dyżurów zgodnie z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu harmonogramem,
16) reakcja i podejmowanie działań ograniczających eskalację zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej Urzędu i danych w niej przetwarzanych,
17) udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w zakresie użytkowania sprzętu informatycznego i oprogramowania,
18) sprawowanie nadzoru technicznego nad systemami monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu, alarmu pożaru, automatycznego gaszenia, wczesnej detekcji dymu, oświetlenia ewakuacyjnego,
19) Serwis i wsparcie użytkowników systemów informatycznych Urzędu:
a) diagnozowanie błędów w działaniu infrastruktury i systemów informatycznych lub ich poszczególnych elementów,
b) bieżący serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym ich aktualizacja,
c) zapewnienie serwisu, w tym usług wsparcia technicznego, usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych, itd., dla infrastruktury informatycznej Urzędu, oraz sprawowanie nadzoru nad jego realizacją,
d) monitorowanie i koordynacja działań naprawczych serwisu zewnętrznego.
20) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie niezbędnym dla właściwej eksploatacji zasobów informatycznych i wykorzystywanych usług informatycznych,
21) prowadzenie ewidencji oprogramowania użytkowanego w Urzędzie, kontrola jego legalności,
22) współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, organizacjami pracodawców i pracodawcami , podmiotami prawa gospodarczego, związkami zawodowymi, Powiatową Radą Rynku Pracy w Mielcu, ośrodkami pomocy społecznej, władzami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi,
23) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych osobowych,
24) udzielanie informacji publicznej w zakresie zadań komórki organizacyjnej.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Owsiak Andrzej (2018-02-15 10:47:48)
Odwiedzin na tej stronie: 261 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM