rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Zasady funkcjonowania - tryb działania Środa, 20.06.2018
 
Linki

Zasady funkcjonowania - tryb działania

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu jest jednostką organizacyjną powiatu mieleckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu wykonuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu jest instytucją rynku pracy, wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, Regulaminu Organizacyjnego, uchwał Rady Powiatu Mieleckiego oraz wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Dyrektora PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i  należyte wykorzystanie.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu nie posiada osobowości prawnej.

Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu jest miasto Mielec.

Obszarem działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu jest terytorium powiatu mieleckiego.

Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu sprawuje Starosta Powiatu Mieleckiego.

Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor Urzędu, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

Dyrektor Urzędu lub inni pracownicy Urzędu załatwiają w imieniu Starosty sprawy, w tym wydają decyzje, postanowienia oraz zaświadczenia w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym na podstawie upoważnienia Starosty.

Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Starosta zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dyrektor Urzędu wykonuje wobec pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu.

Dyrektor Urzędu kieruje działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu przy pomocy swojego Zastępcy, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu kierownictwo sprawuje Zastępca Dyrektora, a w razie nieobecności Zastępcy Dyrektora upoważniony przez Dyrektora Urzędu kierownik komórki organizacyjnej. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora Urzędu, z wyłączeniem spraw wymagających szczególnych upoważnień dla Dyrektora Urzędu.

 

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2017-04-04 14:40:16)
Odwiedzin na tej stronie: 3062 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM