rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Struktura urzędu Zasady funkcjonowania - tryb działania Środa, 19.09.2018
 
Linki

Zasady funkcjonowania - tryb działania

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu jest jednostką organizacyjną powiatu mieleckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu jest instytucją rynku pracy, wchodzącą w skład publicznych służb zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu realizuje zadania samorządu powiatu mieleckiego w zakresie polityki rynku pracy.

Zadania samorządu powiatu mieleckiego realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu określone są między innymi w:

1) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 
    i instytucjach rynku pracy,

2) innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

3) statucie, nadanym uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Powiatu
    Mieleckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie
    uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu,

4) uchwałach Rady i Zarządu Powiatu Mieleckiego,

5) Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
    w Mielcu.

Przy realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy, instytucjami rynku pracy, a także z jednostkami samorządu terytorialnego, PRRP, przedstawicielami instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu nie posiada osobowości prawnej.
Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu jest miasto Mielec.
Obszarem działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu jest terytorium powiatu mieleckiego.

Zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu sprawuje Starosta Powiatu Mieleckiego.

Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu kieruje jednoosobowo Dyrektor Urzędu, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

Dyrektor Urzędu kieruje pracą Urzędu poprzez wydawanie zarządzeń, regulaminów, poleceń służbowych oraz podejmowanie innych decyzji kierowniczych.

Dyrektor Urzędu kieruje Urzędem przy pomocy swojego Zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Dyrektor Urzędu działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę oraz Zarząd Powiatu Mieleckiego i ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania.

Dyrektor Urzędu lub inni pracownicy Urzędu załatwiają w imieniu Starosty sprawy, w tym wydają decyzje, postanowienia oraz zaświadczenia w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym na podstawie upoważnienia Starosty.

Dyrektor Urzędu lub inni pracownicy Urzędu w zakresie zadań samorządu powiatu dotyczących polityki rynku pracy załatwiają sprawy, w tym wydają decyzje, postanowienia, zaświadczenia w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym na podstawie stosownych upoważnień Starosty.

Dyrektora Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora w zakresie zadań i kompetencji wyznaczonych przez Dyrektora Urzędu.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Ortyl Łukasz (2018-07-03 13:02:55)
Odwiedzin na tej stronie: 3123 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM