rozmiar czcionki: A   A   A
Mapa witryny Strona główna BIP
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Urząd Sprawy w Urzędzie Załatwianie spraw Środa, 19.09.2018
 
Linki

Załatwianie spraw

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu sprawy klientów załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Urzędu.

Organy administracji państwowej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym j.w. organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Kwestię załatwiania spraw w urzędach reguluje m.in. Kodeks postępowania administracyjnego – dział I rozdział 7: ,,Załatwianie spraw".

Informacja dotycząca korespondencji

Powiatowy Urzad Pracy w Mielcu przywiązuje dużą uwagę do opinii, uwag, informacji, zastrzeżeń itp. partnerów społecznych i klientów PUP dotyczących sposobu realizacji zadań.
Zgodnie z art.  63 & 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) podanie (żądanie, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) powinno zawierać ,,co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie”. Oznacza to, że wszelkie zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy uwagi, informacje itp. o charakterze anonimowym nie będą przedmiotem analizy oraz postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie gwarantujemy wszystkim zainteresowanym przekazaniem w/w uwag, informacji nie ujawnianie ich danych personalnych.

Dane teleadresowe
POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU
ul. Chopina 16 a
39-300 Mielec
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
Tel.
017/ 788-00-50
017/ 788-00-69
E-mail:
DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIELCU:


Dyrektor PUP
Renata Siembab

Zastępca dyrektora
Alicja Makowska - Madej

Główna księgowa
Dorota Bogdan


 
Ostatnia zmiana: Totka Martyna (2015-02-12 10:03:34)
Odwiedzin na tej stronie: 4000 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM